All Versions
10
Latest Version
Avg Release Cycle
60 days
Latest Release
2495 days ago

Changelog History

 • v3.0.4

  August 21, 2017
 • v3.0.3

  July 07, 2017
 • v3.0.2

  June 26, 2017
 • v3.0.1

  May 17, 2017
 • v3.0.0

  May 14, 2017
 • v2.2.0

  November 04, 2016
 • v2.1.2

  May 26, 2016
 • v2.1.1

  May 26, 2016
 • v2.1.0

  May 22, 2016
 • v2.0.0

  February 25, 2016